نکته پایانی 

در خاتمه گفتنی است اشتباه گرفتن سردردهای ناشی از کمبود ویتامین دی با سردردهای میگرنی موجب استفاده نادرست از مسکن ها شده و در نهایت بدن فرد نسبت به این داروها مقاوم می شود. در نتیجه هنگام نیاز به مصرف مسکن برای سردردهای عادی و میگرنی، این داروها تاثیر لازم را ندارند